Regulamin Pantera Family & Sport Club

Regulamin Pantera Family & Sport Club, ul. Powsińska 25, 02-920 Warszawa

Fundacja Zawsze w Formie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, NIP 525 280 22 62, KRS 0000806104

Lokal prowadzenia zajęć (obiekt): ul. Powsińska 25, 02-920 Warszawa

§1

 1. Przed rozpoczęciem treningu należy się zapoznać z regulaminem Pantera Family & Sport Club.
 2. Wszystkie osoby przebywające w Pantera Family & Sport Club winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu.
 3. Zakup karnetu, uczestnictwo w zajęciach i przebywanie na terenie obiektu Pantera Family & Sport Club, ul. Powsińska 25, 02-920 Warszawa oznacza bezwzględną akceptację regulaminu.
 4. Przez „teren obiektu  Pantera Family & Sport Club” rozumieć należy wyłącznie lokal znajdujący się w Warszawie, ul. Powsińska 25. Terenem obiektu nie jest obszar przed ani wokół przedmiotowego lokalu Klubu.
 5. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujące  normy społeczne lub zasady uzgodnione z  Instruktorami, innymi osobami prowadzącymi zajęcia, jak również z  Właścicielem  Pantera Family & Sport Club mogą być usuwane z terenu klubu.   

§2

1.     Składki miesięczne należy wpłacać do 10-ego za dany miesiąc treningowy od września do czerwca.

2.     Wpłaty można dokonać następującymi sposobami:

 • przelewem na konto Bank VW BANK: 74 2130 0004 2001 0982 3923 0001
  W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje: „składka członkowska za (imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka) za miesiąc (wrzesień-czerwiec)”.
 • szybkim przelewem w systemie Tpay, znajdującym się na stronie internetowej www.panterwa.waw.pl
 • gotówką osobiście w Klubie

3.    Wysokość składki jest stała niezależnie od ilości treningów. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie jest podstawą do redukcji opłaty za dany miesiąc, wyjątek stanowi udokumentowany pobyt w szpitalu.

4.    W przypadku nie uregulowania płatności oraz nie dostarczenia wymaganych dokumentów dana osoba nie będzie mogła brać udziału w zajęciach, chyba, że zostanie to wcześniej ustalone z Zarządem Klubu.

5.    Zajęcia w PFSC są płatne wg ustalonych stawek na dany rok.  Wysokość  opłat w roku szkolnym 2020/21  w każdym miesiącu jest taka sama.

6.    Cennik zajęć:
Wpisowe 50 zł/rok
Pojedyncze zajęcia: 35 zł

Pakiet indywidualny:
Zajęcia 1 x w tygodniu: 120 zł/msc
Zajęcia 2 x w tygodniu: 150 zł/msc
Zajęcia 3 x w tygodniu: 170 zł/msc
Zajęcia 4 x w tygodniu: 190 zł/msc

Pakiet rodzinny:
Zajęcia 1 x w tygodniu: 110 zł/msc
Zajęcia 2 x w tygodniu: 120 zł/msc
Zajęcia 3 x w tygodniu: 150 zł/msc
Zajęcia 4 x w tygodniu: 170 zł/msc

§3

 1. Opiekun prawny (lub pełnoletni uczestnik), może wypowiedzieć kontrakt przed terminem, bez podania przyczyny ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało złożone
 2.  W sytuacji określonej w pkt.4 ,odbywa się to bez dodatkowych kosztów pod warunkiem wniesienia  opłat obowiązujących do dnia rozwiązania kontraktu
 3.  Jeżeli istnieją zaległości w płatnościach, opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia  brakujących kwoty w terminie do 7dni od rozwiązania kontraktu
 4. Brak wpłaty we wskazanym terminie jest podstawą do naliczania przez PFSC ustawowych odsetek od istniejącej zaległości

§4

 1. Dzieci i  młodzież do lat 18  mogą uczestniczyć w treningach wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące uczestnictwa w zajęciach.
  Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w treningach bez nadzoru rodziców wyłącznie po przedłożeniu pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z w/w zajęć bez ich nadzoru.
 2. Pantera Family & Sport Club, Instruktorzy, inne osoby prowadzące zajęcia jak również Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi/ niepełnoletnimi biorącymi udział w zajęciach po każdorazowym opuszczeniu przez nie miejsca ćwiczeń. Przez miejsce ćwiczeń rozumieć należy wyłącznie matę na której odbywają się zajęcia. Każdorazowe opuszczenie maty/miejsca ćwiczeń, które jest  ściśle wyznaczone w lokalu przy ul. Powsińskiej 25, traktowane jest jak opuszczenie miejsca ćwiczeń. Instruktorzy ponoszą odpowiedzialność tylko za osoby będące w miejscu ćwiczeń pod warunkiem, że osoby te stosują się do regulaminu Pantera Family & Sport Club oraz zasad i wytycznych przekazywanych podczas zajęć przez Instruktorów lub przez inne osoby prowadzące zajęcia.
 3. Wszelkie dolegliwości i kontuzje zgłaszamy przed treningiem a przypadku zaistniałej niepokojącej sytuacji w trakcie zajęć natychmiast to zgłaszamy instruktorowi prowadzącemu.
 4. Instruktorzy, inne osoby prowadzące zajęcia oraz Właściciele mają prawo do usunięcia dziecka/niepełnoletniego z zajęć (miejsca ćwiczeń) w przypadku jego niestosownego zachowania lub nieprzestrzegania regulaminu. W takim przypadku za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają wyłącznie rodzice/opiekunowie prawi niezależnie od tego czy podczas odbywania zajęć przez dziecko sprawowali nad nim nadzór czy tez nie.
 5.  Rodzice/opiekunowie prawni obowiązani są do odebrania dziecka/niepełnoletniego bezpośrednio po zakończeniu zajęć w których dziecko/niepełnoletni uczestniczy. W przypadku nieodebrania dziecka/niepełnoletniego Pantera Family & Sport Club, właściciele, Instruktorzy, inne osoby prowadzące zajęcia jak również inni pracownicy nie  są obowiązani do sprawowania opieki nad dzieckiem/niepełnoletnim i nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo oraz  za ewentualne szkody na osobie jak również na mieniu które powstaną w tym czasie.
 6. Zajęcia mogą być odwołane w przypadku:
       – choroby instruktora
       – gdy odbywa się inne, priorytetowe wydarzenie zatwierdzone przez zarząd klubu
       – tak zwanej „siły wyższej” tzn. decyzji administracyjnych władz.
 7. Na polecenie instruktora uczestnik może być poproszony o okazanie dokumentu od lekarza z brakiem przeciwskazań do uczestniczenia w zajęciach sportowych

§5

 1. Zasady zachowania higieny dotyczą wszystkich uczestników zajęć, w tym instruktorów, którzy mają świecić przykładem.
 2. Niestosowanie się do poniższych zasad może powodować natychmiastowe usunięcie kursanta z zajęć.
 3. Wstęp na miejsce ćwiczeń/powierzchnię treningową (matę, tatami) następuje wyłącznie w stroju sportowym, bez obuwia (boso).
 4. Ćwiczący powinni dbać o higienę osobistą, w szczególności stóp, oraz pamiętamy o schludnym i czystym wyglądzie.
 5. Do ćwiczeń przystępuje się bez biżuterii, zegarków, spinek do włosów. Włosy winny być związane  wyłącznie gumką do włosów.
 6. Wszystkie urazy wynikłe podczas zajęć powinny być  natychmiast zgłoszone prowadzącemu zajęcia. W przypadku zaniechania natychmiastowego zgłoszenia urazu wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Pantera Family & Sport Club, Właścicieli, Instruktorów jak również innych osób prowadzących zajęcia.
 7. Każde zejście z sali zgłaszamy prowadzącemu.
 8. Przed wejściem na matę czekamy na pozwolenie prowadzącego.
 9. W trakcie zajęć przestrzegamy poleceń instruktora prowadzącego oraz zachowujemy się w sposób nieutrudniający prowadzenie zajęć.
 10. Szanujemy instruktora jego asystentów jak i wszystkich uczestników zajęć.
 11. Podczas zajęć jak i po zakończeniu dbamy o porządek na sali jak i w szatniach.
 12. Zakazuje się  używania sprzętu, wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń bez obecności instruktora lub innej osoby prowadzącej dane zajęcia.
 13. Osoby biorące udział w tak zwanych zajęciach „wolna mata”  (bez instruktora) robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. W zajęciach „wolna mata” mogą brać udział  tylko osoby pełnoletnie.
 14.  Osoba biorąca udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i we własnym zakresie wykupuje ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).
 15. Przychodząc na zajęcia nie należy zabierać ze sobą cennych przedmiotów, kosztowności, pieniędzy.  Za rzeczy pozostawione na sali gimnastycznej oraz w szatniach, Klub i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

§6

 1. Sprzętu używamy zgodnie z przeznaczeniem i tylko w obecności instruktora/innej osoby prowadzącej zajęcia.
 2. Ćwicząc bez instruktora robisz to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń przy użyciu akcesoriów  treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający, winien sprawdzić  stan techniczny sprzętu, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi/innej osobie prowadzonej zajęcia lub właścicielom Regulamin Pantera Family & Sport Club.
 4. Zabrania się wykonywania ćwiczeń przy użyciu akcesoriów/sprzętów  uszkodzonych lub niesprawnych..
 5. Sprzętu do ćwiczeń/akcesoriów nie wolno wynosić poza miejsce ćwiczeń.
 6. Po zakończonym treningu odkładamy sprzęt/akcesoria/przedmioty na miejsce
 7. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu/akcesoriów spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania lub wytycznymi Instruktora/innej osoby prowadzącej zajęcia obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

§7

Na terenie obiektu Pantera Family & Sport Club jak również na terenie wokół niego obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających

b) ćwiczenia pod wpływem w/w środków, palenia papierosów

c) łamania prawa

Wszelkie odstępstwa od podanej reguły należy bezwzględnie zgłaszać instruktorom i właścicielom Pantera Family & Sport Club.

§8

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka/podopiecznego.
Zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystanie i publikowanie danych osobowych, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć i filmów wykonanych podczas wszelkich zajęć, imprez, wyjazdów, zawodów, zgrupowań. Celem ww. działań jest promocja Pantera Family & Sport Club oraz zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i płynnego funkcjonowania Klubu.
Zgromadzone materiały mogą być wykorzystane w szczególności: na stronie internetowej www.pantera.waw.pl i/lub www.zawszewformie.org, w mediach społecznościowych tj. Facebook, Instagram, YouTube, we wszystkich materiałach promocyjnych wydawanych przez Klub oraz mediach relacjonujących ww. wydarzenia (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r. poz. 880, poz. 1089, poz.60 i z 2018 r. poz.60)

1. Administratorem danych wskazanych we wszystkich dokumentach gromadzonych na potrzeby prowadzenia zajęć oraz wszelkich imprez/wyjazdów/zgrupowań jest Pantera Family & Sport Club pod działalnością Fundacji Zawsze w Formie z siedzibą w Warszawie (00-043) przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5, NIP: 5252802262 REGON: 385471383. Prezesem i osobą reprezentującą Klub jest Maciej Jakubiec.

2. Celem zbierania danych jest:

a. Realizacja procedury uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub

b. Promocja Pantera Family & Sport Club ( w szczególności w: mediach, Internecie, wydawnictwach promocyjnych, kampaniach reklamowych)

c. Zapewnienie prawidłowego podejścia treningowego

3. Przysługujące prawa:

a. Dostęp do swoich danych, danych dziecka/podopiecznego oraz ich sprostowanie

b. Prawo sprzeciwu zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych.

c. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

d. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w organizowanych przez klub zajęciach i wydarzeniach.

5. Przekazane dane mogą zostać przekazane innym podmiotom. Dane w zakresie wizerunku mogą zostać przekazane firmom wykonującym materiały i gadżety promocyjne na zlecenie Klubu. Dane w zakresie wizerunku oraz personaliów: imienia, nazwiska, wieku, miejscowości zamieszkania, nazwa placówki oświatowej mogą być upubliczniane w sposób tradycyjny, w mediach (prasa, radio, telewizja) i elektronicznie ( w tym: www.pantera.waw.pl, www.zawszewformie.org,  media społecznościowe: oficjalny profil Klubu na facebook’u oraz Instagramie)

6. Przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych przez PFSC odbywa się wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszego kontraktu.  Informacje te nie są przekazywane innym firmom czy osobom niepowołanym.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres członkostwa w Klubie oraz 1 Rok po rezygnacji/pozbawieniu praw członka Pantera Family & Sport Club.

§9

 1. Reklamacje, związane ze świadczeniem usług przez Pantera Family&Sport Club, Klubowicz może złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres Klubu lub na adres e-mail: info@pantera.waw.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany
  przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Klubowiczowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania
  przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach
  oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
  Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ